Điều khoản dịch vụ

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với Chân Minh qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang Chân Minh” hoặc “Chân Minh”). Trước khi sử dụng Trang Chân Minh hoặc tạo tài khoản Chân Minh (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động của Chân Minh để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Chân Minh (sau đây được gọi riêng là “Chân Minh”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Chân Minh, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Chân Minh và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Chân Minh có sẵn trên Trang Chân Minh, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Chân Minh hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Chân Minh (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Chân Minh.

1.2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ mua hàng trực tuyến kết nối người tiêu dùng với Chân Minh nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Chân Minh bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang Chân Minh theo Điều 6.4 bên dưới. Chân Minh không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch.

1.3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Chân Minh, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này, các quy chế, quy định, chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Chân Minh và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4. Chân Minh bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Chân Minh hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5. Chân Minh bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Chân Minh hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI Chân Minh, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO Đ Y.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG Chân Minh. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI D N SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI D N SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI D N SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI D N SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA Chân Minh MÀ KHÔNG PH N BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1. Chân Minh coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Chân Minh cung cấp Chính Sách Bảo Mật để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Chân Minh. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Chân Minh thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Chân Minh, Người Sử Dụng:

a. cho phép Chân Minh thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b. đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Chân Minh sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Chân Minh; và

c. sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2. Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”), Người Sử Dụng là Bên Nhận Thông Tin theo đây đồng ý rằng Bên Nhận Thông Tin sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1. Chân Minh trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Chân Minh đều thuộc sở hữu của Chân Minh và bên sở hữu thứ ba (nếu có). Không một bên nào truy cập vào Trang Chân Minh được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Chân Minh được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Chân Minh và Nội Dung của Trang Chân Minh. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Chân Minh và Nội Dung của Trang Chân Minh. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Chân Minh trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Chân Minh. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi, thống kê, thu thập hoặc sao chép Nội Dung của Chân Minh khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chân Minh (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

4. PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Chân Minh tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Chân Minh bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Chân Minh theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Chân Minh.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một cách trung thực và chính xác một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Chân Minh cho phép, hoặc có mối liên hệ hoặc đang hợp tác với Chân Minh. Chân Minh không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Chân Minh cho phép, hoặc có mối liên hệ hoặc đang hợp tác với Chân Minh, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Chân Minh.

5.2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Chân Minh, và (c) thông báo ngay lập tức với Chân Minh nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3. Bạn đồng ý rằng Chân Minh có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Chân Minh bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà theo đó Chân Minh có thể thông báo hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian nhất định theo Chính Sách Chân Minh, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của Chân Minh, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) sử dụng thông tin giả mạo hoặc không trung thực hoặc sử dụng công cụ đăng ký tài khoản tự động khi đăng ký Tài Khoản và (f) mua, bán, cho thuê, cho mượn, đăng ký hộ Tài Khoản. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

5.4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Chân Minh (tại đây). Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi Tài Khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến Tài Khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Chân Minh sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa Tài Khoản của mình.

5.5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Chân Minh nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của Chân Minh.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1. Quyền được phép sử dụng Trang Chân Minh và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Chân Minh có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng cách thông báo hoặc không cần thông báo cho Người Sử Dụng.

6.2. Người Sử Dụng không được phép:

(a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba;

(c) đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội Dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch Vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang Chân Minh;

(g) gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Chân Minh;

(h) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) mở và/hoặc vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định, Chính Sách Chân Minh trong từng thời điểm;

(k) truy cập Trang Chân Minh, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Chân Minh, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động, phần mềm thay đổi thông tin thiết bị, hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào khác nhằm mục đích thực hiện hành vi gian lận, lạm dụng các Chính Sách Chân Minh hoặc có chức năng tương tự.

(m) thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Chân Minh;

(n) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Chân Minh áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Chân Minh;

(o) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoạt động hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t) làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u) can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang Chân Minh;

(v) thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y) sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z) xâm phạm các quyền của Chân Minh, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa) sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

6.3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Chân Minh, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Chân Minh. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Chân Minh, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Chân Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Chân Minh.

6.4. Người Sử Dụng thừa nhận rằng Chân Minh và các bên được chỉ định của Chân Minh có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Chân Minh, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Chân Minh có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp Chân Minh nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Sử Dụng khác; (iii) trong trường hợp Chân Minh nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. Chân Minh có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Chân Minh, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Chân Minh hoặc gửi cho Chân Minh, bao gồm các thông tin trên các Diễn Đàn Chân Minh hoặc trên các phần khác của Trang Chân Minh.

6.5. Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng Chân Minh có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng, Nội Dung và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho Chân Minh trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Chân Minh hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Chân Minh, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1. Việc vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

(a). Xóa danh mục sản phẩm;

(b) Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

(c) Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

(d) Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

(e) Cáo buộc hình sự;

(f) Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

(g) Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Chân Minh.

7.2. Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Chân Minh của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Chân Minh Tại đây.

8. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

8.1. Vào từng thời điểm, Chân Minh hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(i) Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

Chân Minh cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. Người Mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

(ii) Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking – QRCode

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

9. PHẢN HỒI

Chân Minh luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Chân Minh cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Chân Minh dưới đây:

(i) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua facebook fanpage Vườn Rừng Chân Minh.

(ii) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

(iii) Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

(iv) Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Chân Minh Syntropy
Logo
Shopping cart